"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"


     W ramach poszerzenia priorytetów polityki oświatowej MEN o działaniu na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Cieklinie zorganizowano szereg przedsięwzięć o tematyce promującej czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej. Corocznym pierwszym przeprowadzonym działaniem był udział we wrześniowym ogólnopolskim dniu głośnego czytania - Narodowe Czytanie. Akcja skierowana była do wszystkich uczniów a zaangażowani rodzice, nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych klas odczytywali fragmenty książki słynnego polskiego powieściopisarza. W ramach przeprowadzonego działania osiągnięto następujące cele w zakresie propagowania czytelnictwa: kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozbudzanie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni oraz zdobywanie wiedzy i wzbogacanie słownictwa.
    Zakupy książek na początku roku szkolnego konsultowane były z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Wśród uczniów przeprowadzono ankietę, w której poproszono o wybór spośród dostępnych kategorii czytelniczych oraz dodatkowo o wskazanie konkret-nych pozycji książkowych do zakupy. W doborze książek do zakupu uwzględniono potrzeby osób z upośledzeniem.
    Organizacja pracy biblioteki szkolnej została dostosowana do potrzeb jak i zainteresowań uczniów oraz rodziców. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na przerwach, przed lekcjami, po lekcjach oraz na okres ferii jak i wakacji.
W czasie realizacji programu zorganizowano:
Akcja wędrująca książka….
W ramach akcji "wędrującej książki", począwszy od października ubiegłego roku w miejscu ogólnodostępnym (korytarz szkolny koło biblioteki) umieszczono przygotowany przez rodzica ucznia regał, na którym tutejsi uczniowie wykładali swoje książki, którymi chcieli się podzielić z rówieśnikami. Wyłożone na półkach książki pożyczane były przez uczniów, po ich przeczytaniu zwracane na półkę a następnie zabierane do przeczytania przez innego ucznia itd. Akcja przyczyniła się w sposób bezpośredni do propagowania czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej, pogłębienia ich zainteresowań oraz kształtowania umiejętności czytania.
Spotkanie z rodzicami uczniów
    Uczestnicząc w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na początku roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzono konsultacje z rodzicami oraz przedstawiono propozycje tytułów planowanych do zakupu. W miesiącu styczniu br. przeprowadzono spotkanie z udziałem rodziców uczniów wszystkich klas informujące o zakupie przez gimnazjum do biblioteki szkolnej książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz możliwości i zasad wypożyczania ich przez uczniów i ich rodziców. W ramach przeprowadzonego spotkania z rodzicami uczniów wypromowano zakupione książki oraz zachęcono do korzystania z księgozbioru tutejszej biblioteki. Uczniowie klasy III B realizujący projekt edukacyjny pod hasłem "Z biblioteki szkolnej na scenę teatralną" przygotowali dla Rodziców prezentację i przestawili ją na zorganizowanym specjalnym spotkaniu. Uczniowie po odegraniu scenek zostali nagrodzeni gromkimi brawami, co oznaczało, że wszystkim rodzicom inscenizacje z książek bardzo przypadły do gustu a forma przekazu trafiła prosto do serca.
Międzyszkolny Konkurs Poetycko - Recytatorski "Wyrazić słowem".
    Konkurs skierowany został zarówno do uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki jak i Publicznego Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Cieklinie. Celem konkursu było rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka polskiego, kultywowanie kultury i czystości języka polskiego, popularyzowanie współczesnej poezji i prozy, rozwój zdolności recytatorskich uczniów, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli.
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania
    W bieżącym roku szkolnym przeprowadzona została II edycja Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Konkurs kierowany był dla uczniów I - III tutejszego gimnazjum. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, kształtowanie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze, popularyzacja literatury wśród młodych odbiorców, rozwijanie twórczych talentów.
Współpraca z bibliotekami
    Biblioteka szkolna od wielu lat współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle przygotowując swoich uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży "Pisz, twórz i publikuj w Lirycznym Jaśle". Współpracuje również z Gminną Biblioteką w Dębowcu filia w Cieklinie przygotowując uczniów do corocznych edycji Międzygminnego Konkursu Fotograficznego zdobywając miejsca oraz nagrody rzeczowe. W miesiącu maju 2017 r. uczniowie klas III-cich wraz z nauczycielem biblioteki szkolnej uczestniczyli w wyjazdowej lekcji bibliotecznej z zakresu czytelnictwa, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle. Na wykładzie prowadzonym przez pracownika MBP w Jaśle uczniowie zapoznali się z zasadami zachowania w bibliotece, poznawali zbiory, wyszukiwali informacje o książce z komputerowej karty katalogowej, posługiwali się stroną internetową biblioteki, zamawiali książki przez internet. Celami osiągniętymi w powyższym przedsięwzięciu było kształtowanie umiejętności posługiwania się katalogami komputerowymi i kartkowymi oraz kształtowanie nawyku systematycznego poszerzania wiedzy w oparciu o zbiory biblioteki.
Projekty Edukacyjne
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeprowadzonych zostało 6 projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017. Tematami projektów były:
Czytam bo warto.
    Celem projektu było propagowanie kultury czytelniczej wśród uczniów, określenie swojego światopoglądu oraz upodobań czytelniczych, rozwijanie umiejętności artystycznych, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości, kształtowanie otwartej, aktywnej, tolerancyjnej i odpowiedzialnej osobowości uczniów, przełamanie zachamowań; wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych i radzenia sobie z sytuacją stresową, wyrabianie przekonania o własnej wartości, uwrażliwianie uczniów na kulturę języka, stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie, uczenie zasad współdziałania w grupie i dzielenie się obowiązkami a także rozwijanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
Czytam więcej - wiem więcej.
    Celem tego projektu było kształtowanie nawyku czytania, poszerzenie wiedzy na temat roli książki w życiu, promowanie głośnego czytania, ukazanie roli książki w życiu człowieka, zdobywanie nowych informacji i ich wykorzystanie, wdrażanie do czytania poprzez ukazanie wartości i zalet czytania. Czytanie i inscenizacja fragmentów literatury polskiej.
     Celem kolejnego projektu było: rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, uświadomienie potrzeby dbania o kulturę języka, rozbudzanie zainteresowań książką, propagowanie wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców wartości jakie niesie książka, kreowanie właściwych postaci literackich "ocenianie pozytywne i negatywne", integrowanie grupy poprzez wspólne zabawy, prace plastyczne, uczenie zasad współdziałania w grupie, rozwijanie zdolności organizacyjnych oraz działań zespołowych.
Selfie z książką.
    Celem tego projektu było: popularyzowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu, kształtowanie gustów czytelniczych, rozbudzanie zainteresowań książką, uświadomienie potrzeby dbania o kulturę języka, rozwijanie sprawności językowych, zachęcanie do częstego korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej, rozwijanie pasji fotograficznych a także integracja grupy.
Z biblioteki szkolnej na scenę teatralną.
    Celem tego projektu było: integrowanie grupy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie umiejętności budowania roli, identyfikacji z odgrywaną postacią, poznanie procesu tworzenia spektaklu : wybór tematu, budowanie scenariusza, dobór ról, reżyseria, oprawa artystyczna, poznanie różnorodnych form teatralnych: pantomima, teatr ruchu, teatr tańca, teatr dramatyczny, umiejętność rozpoznawania i wykorzystania zasobów osobowych aktorów, wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji i wrażliwości i uczuciowości, rozwijanie wrażliwości estetycznej, pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym.
Ciekawa zakładka do książki.
     Celem tego projektu było: kształtowanie nawyku czytania,- poszerzenie wiedzy na temat roli książki w życiu, przygotowanie zakładek do książek, ukazanie roli książki w życiu człowieka, analiza dokumentów biblioteki ukazujących czytelnictwo w naszej szkole, zapoznanie z książkami które nas interesują, zapoznanie z ciekawymi cytatami o książkach, wdrażanie do czytania poprzez ukazanie wartości i zalet czytania.
Aktyw Biblioteczny
    Biblioteka szkolna swoją działalnością zaangażowała kilku gimnazjalistów tzw. Aktyw Biblioteczny, którzy poświęcając swój czas wyszukiwali materiały a także wykonywali okazjonalne gazetki m.in. comiesięczne kalendarium literackie oraz gazetki poświęcone książkom i pisarzom.
Spotkanie autorskie
     W miesiącu czerwcu 2017 r. zorganizowane zostało przez bibliotekę szkolna spotkanie autorskie z Klubem Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej "Michalina". Pasją tych osób jest literatura oraz sztuka ludowa. Większość osób zgromadzonych w Klubie to osoby starsze, mieszkające na wsi, które mają czas na działalność poetycką i artystyczną w swoich wsiach i okolicy. Seniorzy swój czas, witalność, intelekt i zaangażowanie wkładają w prace klubu. Aktywizują się też w różnego rodzaju projektach realizowanych przez Bibliotekę. Klub zrzesza głównie poetów, prozaików i rękodzielników a także artystów lokalnych z powiatu jasielskiego . Na spotkaniu poeci oraz rękodzielnicy zapoznali uczniów ze swoją działalnością, odczytali wiersze w swoim wykonaniu, omówili etapy tworzenia rękodzielnictwa, a także ukazali sens pracy oraz dzielenia się z innymi.
    Wszystkie wyżej wymienione działania biblioteczne przyczyniły się do poprawy czytelnictwa zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu aktywności czytelniczej uczniów jak również zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece oraz czytelni szkolnej. Wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowe, ciekawe pozycje książkowe spowodowały możliwość rozwijania zainteresowań, dostarczały emocji, wypełniały czas na przerwach oraz umilały czas wolny a także dawały możliwość uczestniczenia w zajęciach, spotkaniach i projektach edukacyjnych.
mgr Elżbieta Wolanin- Następna strona -